• ഫൊര്മ്വൊര്ക്
  • ഗല്വനിജെദ് പൈപ്പ്
  • ഗുണഗണങ്ങള്
  • സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

രന്പു ലോഹ ഗവേഷണം, വികസനം, ഉത്പാദനം, സ്റ്റീൽ ഫൊര്മ്വൊര്ക് പോലുള്ള ചട്ടക്കൂട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള, വില്പന സേവനം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മാതാവ്, ഇതിനിടയിൽ ചട്ടക്കൂട് ഫ്രെയിം തുടങ്ങിയവ ആണ് ഗുണഗണങ്ങള് ശൊരിന്ഗ്, ഞങ്ങൾ വിവിധ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ തരിക, ഇത്തരം ചട്ടക്കൂട് ട്യൂബ്, ഗല്വനിജെദ് പൈപ്പ് തുടങ്ങിയ


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!